top of page
Modern City

O PLOD Centru

PLOD CENTAR BIHAĆ – Centar za promociju lokalnog razvoja je osnovan 2007. godine s ciljem da doprinese bržem i efikasnijem razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona i Sjeverozapadne BiH, kao i s namjerom da osigura stručnu podršku vladinom, nevladinom i privatnom sektoru u procesu razvoja i EU integracija.

 

PLOD djeluje u Sjeverozapadnoj regiji Bosne i Hercegovine, a primarno na području Unsko-sanskog kantona (USK). PLOD je razvio strateška partnerstva sa općinama, javnim poduzećima, nevladinim organizacijama, kao i  intenzivnu suradnju sa malim i srednjim poduzećima iz Unsko-sanskog kantona. Provodeći razvojne projekte, PLOD Centar je uspostavio suradnju sa Delegacijom Evropske unije u BiH, Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), konzularno-diplomatskim predstavništvima, te drugim organizacijama unutar i van BiH koje djeluju u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja.

Organizaciona struktura:

  • Odjel za strateško planiranje

  • Odjel za implementaciju projekata

  • Odjel za razvoj malih i srednjih poduzeća

  • Odjel za financije i administraciju

Business Meeting

Misija

Doprinijeti bržem ekonomskom razvoju i stvaranju boljeg poslovnog okruženja na području Unsko-sanskog kantona kroz:

  • kreiranje i implementaciju razvojnih projekata i programa za vladin i privatni sektor

  •  promociju lokalne zajednice i regije

  • jačanje konkurentnosti i promociju malih i srednjih poduzeća sa područja USK

  • pružanje savjetodavne podrške javnom sektoru i poduzetnicima u procesu razvoja i EU integracija

Biti vodeći učesnik koji svojim projektima i stručnom podrškom potiče socio-ekonomski razvoj na području Unsko-sanskog kantona.

Working on Laptop

Vizija

bottom of page